VACATURE BESTUURSLID TALENT EN TOPSPORT

VACATURE BESTUURSLID TALENT EN TOPSPORT

Wil jij vanuit strategisch niveau bijdragen aan de ontwikkeling van de curlingsport?
Heb jij kennis van talentontwikkeling in de sport?
Weet jij wat er nodig is om van beginnend curlingspeler te groeien naar Olympisch kampioen?

Dan zoeken we jou als bestuurslid talentontwikkeling en topsport!

Missie Nederlandse Curling Bond

De Nederlandse Curling Bond (NCB) heeft zichzelf ten doel gesteld om curling op een steenworp afstand van iedere Nederlander te brengen. De missie van de NCB is om de curlingsport in Nederland te faciliteren en te versterken. De NCB wil bouwen aan een infrastructuur waarmee een wisselwerking ontstaat tussen een brede basis met regionale en landelijke competitie(s) en blijven meespelen op internationaal niveau in meerdere disciplines. Zo moet Nederland structureel in de top 10 van de wereld staan en steeds deelnemen aan de Olympische Spelen.

Het bestuur

Het bestuur van de NCB bestaat uit minimaal vijf en maximaal negen (en momenteel vijf) bestuursleden en is verantwoordelijk voor het strategisch beleid van de NCB. Als collegiaal bestuur zijn alle bestuursleden samen verantwoordelijk voor het totale beleid, waarbij er sprake is van een portefeuilleverdeling met verdeling van aandachtsgebieden. Het bestuur is voorwaardenscheppend en richtingbepalend. Ieder bestuurslid draagt verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid binnen zijn portefeuille in het bijzonder. Het bestuur legt verantwoording af aan de bondsvergadering, die bestaat uit vertegenwoordigers van de aangesloten verenigingen.

Het bestuur komt in de wintermaanden eens per vier weken - en in de zomermaanden minder vaak - bijeen voor de bestuursvergadering, vaak digitaal en soms fysiek. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van 3 jaar en kunnen twee keer herbenoemd worden. De bestuursleden worden gekozen door de Bondsvergadering. Bestuursleden krijgen een vergoeding voor gemaakte onkosten binnen de daarvoor geldende regelingen.

Het bestuur bestuurt op afstand. Het bestuur heeft de uitvoering van het beleid voor een groot deel gemandateerd aan de Algemeen Directeur die op zijn beurt sturing en leiding geeft aan de werkorganisatie en de overige samenwerkingspartners.

Voorwaardelijk geldt dat de bestuursleden van de NCB zich houden aan de statuten, het huishoudelijk reglement, zich houden aan de code ‘Goed Sportbestuur’ (NOC*NSF), van onbesproken gedrag zijn en een bijdrage leveren aan een (sociaal) veilig sportklimaat.

Algemene verantwoordelijkheden bestuursleden

 • Het ontwikkelen van sportbeleid en –strategie (toekomstvisie bepalen, relevante ontwikkelingen analyseren, sport beleidsdoelen en bijbehorende plannen formuleren)
 • Het behartigen (intern en extern) van de belangen van de curlingsport en het onderhouden van relevante contacten.
 • Het verantwoorden van het uitgevoerde beleid, realiseren van een sluitende begroting en het handhaven van de inhoud van de Statuten.

Algemene verwachtingen van een bestuurslid

 • Het bestuurslid is integer, heeft gevoel voor verhoudingen en is zich bewust van de grote verantwoordelijkheid die zij/hij draagt ten opzichte van de curlingsport
 • Geïnteresseerd in en affiniteit met sport in de breedste zin des woords
 • Beschikt over een strategisch denkniveau en heeft aantoonbare bestuurlijke ervaring
 • Vanuit eigen onafhankelijkheid verbinding kunnen zoeken met de collega-bestuursleden en medewerkers en zich committeren aan genomen bestuursbesluiten
 • Is in staat als bestuurder te functioneren binnen het gekozen besturingsmodel waarbinnen veel verantwoordelijkheid is neergelegd bij de werkorganisatie
 • Beschikt over voldoende tijd, energie en motivatie om de bestuursfunctie als geschetst uit te oefenen en bovendien de NCB te vertegenwoordigen

Gewenste vaardigheden

 • In staat om te redeneren op hoofdlijnen en met een lange termijnvisie
 • Besluitvaardig en in staat om overzicht te behouden en prioriteiten te stellen
 • Humor
 • Teambuilder om eenheid te stimuleren en bruggen te bouwen
 • Heeft gevoel voor complexe situaties, belangentegenstellingen en interpersoonlijke relaties en is in staat toekomstgerichte verbindingen tot stand te brengen
 • Relativeringsvermogen en empathisch vermogen
 • Stelt het algemeen belang van de NCB boven persoonlijke belangen en belangen van verschillende geledingen binnen de NCB

Verantwoordelijkheden

 • Aansturen en ondersteunen van de Programmamanager Topsport, die verantwoordelijk is voor de dagelijkse aansturing van het Topsportprogramma met technische staf
 • Mede vormgeven en bewaken van de uitvoering van het meerjarenbeleidsplan en jaarplannen voor de onderdelen talentontwikkeling en topsport, mede in lijn met de normen van NOC*NSF en WCF.


Wij zoeken een bestuurder met een visie op talentontwikkeling en topsport, die met energie kijkt naar de kansen om curling als sport in Nederland verder op de kaart te zetten. Een netwerk in de (top)sportwereld en deskundigheid in relatie tot talenten en topsport is een pré.

Interesse, neem dat contact op met NCB-voorzitter Jules Broex: voorzitter@curling.nl | +31 6 51998760