VACATURE BESTUURSLID CBZ (STAK)

VACATURE BESTUURSLID CBZ (STAK)

Wij zoeken een bestuurder met een ondernemersgeest, die met een verantwoordelijke commerciële blik en dito energie kijkt naar deze onderneming die eigendom is van de Nederlandse Curling Bond en het kloppend hart zal zijn van Curling Nederland.

Missie Nederlandse Curling Bond

De Nederlandse Curling Bond heeft zichzelf ten doel gesteld om curling op een steenworp afstand van iedere Nederlander te brengen. De missie van de Nederlandse Curling Bond is om de curlingsport in Nederland te faciliteren en te bouwen aan een infrastructuur waarmee een wisselwerking ontstaat tussen een brede basis met landelijke competitie en dat er op internationaal niveau blijvend kan worden meegestreden in de top-tien van de wereld - en deelname aan de Olympische Spelen kan worden bewerkstelligd.

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit minimaal vijf en maximaal negen (en momenteel zes) bestuursleden en is verantwoordelijk voor het strategisch beleid van de NCB. Als collegiaal bestuur zijn alle bestuursleden gelijk verantwoordelijk voor het totale beleid, waarbij er sprake is van een portefeuilleverdeling met verdeling van aandachtsgebieden. Het bestuur is voorwaardenscheppend en richtingbepalend. Ieder bestuurslid draagt verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid. Dit doet hij/zij op basis van de wensen en behoeften van de leden. Het vaststellen van het beleid geschiedt door de bondsvergadering.

Het bestuur komt gemiddeld één keer per zes weken bijeen voor de bestuursvergadering. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van 3 jaar en zijn maximaal twee maal herbenoembaar. De bestuursleden worden gekozen door de Bondsvergadering. Het bestuur legt ook verantwoording af aan deze Bondsvergadering.

De bestuursfuncties zijn allen onbezoldigd. Wel kan een vergoeding van gemaakte onkosten, binnen de daarvoor geldende regelingen, plaatsvinden.

Het bestuur bestuurt op afstand. Het bestuur heeft de uitvoering van het beleid voor een groot deel gemandateerd aan de Algemeen Directeur die op zijn beurt sturing en leiding geeft aan de werkorganisatie en de overige samenwerkingspartners.

Voorwaardelijk geldt dat de bestuursleden van de NCB zich houden aan de statuten en het huishoudelijk reglement, zich houden aan de code ‘Goed Bestuur’ (NOC*NSF), van onbesproken gedrag zijn en een bijdrage leveren aan een (sociaal) veilig sportklimaat.

Algemene verantwoordelijkheden bestuursleden

 • Het ontwikkelen van sportbeleid en –strategie (toekomstvisie bepalen, relevante ontwikkelingen analyseren, sport beleidsdoelen en bijbehorende plannen formuleren)
 • Sturing geven aan de werkorganisatie en de samenwerkingspartners
 • Het behartigen (intern en extern) van de belangen van de curlingsport en het onderhouden van relevante contacten (o.m. met Nationale en Internationale sportorganisaties)
 • Het verantwoorden van het uitgevoerde beleid en realiseren van een sluitende begroting en het handhaven van de inhoud van de Statuten

Algemene verwachtingen van een bestuurslid

Het bestuurslid is integer, heeft gevoel voor verhoudingen en is zich bewust van de grote verantwoordelijkheid die zij/hij draagt ten opzichte van de curlingsport

 • Geïnteresseerd in en affiniteit met sport in de breedste zin des woords
 • Beschikt over een strategisch denkniveau en heeft aantoonbare bestuurlijke ervaring
 • Vanuit eigen onafhankelijkheid verbinding kunnen zoeken met de collega-bestuursleden en zich committeren aan genomen bestuursbesluiten
 • Is in staat als bestuurder te functioneren binnen het gekozen besturingsmodel waarbinnen veel verantwoordelijkheid is neergelegd bij de werkorganisatie
 • Beschikt over voldoende tijd, energie en motivatie om de bestuursfunctie als geschetst uit te oefenen en bovendien de NCB te vertegenwoordigen

Gewenste vaardigheden

 • In staat om te redeneren op hoofdlijnen en met een lange termijn visie
 • Besluitvaardig en in staat om overzicht te behouden en prioriteiten te stellen
 • Teambuilder om eenheid te stimuleren en bruggen te bouwen
 • Heeft gevoel voor complexe situaties, belangentegenstellingen en interpersoonlijke relaties en is in staat toekomstgerichte verbindingen tot stand te brengen
 • Relativeringsvermogen en empathisch vermogen
 • Stelt het algemeen belang van de NCB boven persoonlijke belangen en belangen van verschillende geledingen binnen de NCB

Verantwoordelijkheden voor “bestuurslid CBZ”

 • Portefeuille Curlingbaan Zoetermeer (CBZ) (www.curlingbaan.nl)
 • Aansturen en ondersteunen van manager van CBZ | Hogline Exploitatie BV (de exploitatie bv van de curlingbaan) &
  • Mede vorm geven aan project “House of Curling”
 • Als bestuurder ben je enig lid van de STAK, die als constructie bestaat tussen aandeelhouder NCB en de exploitatie BV van de curlingbaan in Zoetermeer

Wij zoeken een bestuurder met een ondernemersgeest, die met een verantwoordelijke commerciële blik en dito energie kijkt naar deze onderneming die eigendom is van de Nederlandse Curling Bond en het kloppend hart zal zijn van Curling Nederland.

Interesse, neem dat contact op met onze voorzitter van de Nederlandse Curling Bond; Jules Broex | voorzitter@curling.nl | +31 6 51998760